Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Višnje

datum: 14.03.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi odvzema statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO.

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini parc. št. 938/7  k.o. 2376 Višnje, javno dobro prenehalo. 

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2376 938/7, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe: 16640745.

3. Posebni stroški postopka niso nastali. 

Obrazložitev:

Iz 3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, v nadaljevanju: ZUreP-3), izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom ZUreP-3 v povezavi z 260. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 10. redni seji dne 19. 12. 2019, na predlog župana sprejel sklep (št. 478-116/2019-5), o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 938/1 k.o. 2376 Višnje, po predhodni parcelaciji.

Po parcelaciji parcele 938/1 k.o. 2376 Višnje, je površina, ki je bila predmet zgornjega sklepa, pridobila oznako parc. št. 938/7 k.o. 2376 Višnje.

Predmetna nepremičnina je glede na katastrsko obliko v preteklosti predstavljala pot, ki pa je  z vidika splošne rabe opuščena, v naravi predstavlja del dvorišča ob stanovanjski hiši, ter jo obkrožujejo nepremičnine, v lasti istega subjekta. Za dostope do drugih nepremičnin se uporabljajo drugi dostopi.

Glede na dejansko stanje se torej ugotavlja, da nepremičnina parc. št.  938/7 k.o. 2376 Višnje ni v splošni rabi in je ob smiselni uporabi  izpolnjen pogoj, ki ga določa 262. člena ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe.

Ta odločba se izvrši na način, kot izhaja iz 2. točke te odločbe: Po pravnomočnosti odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičnini   parc. št. 968/7 k.o. 2376 Višnje, izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe: 16640745.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine 

                                                                                   

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Odločba o odzvemu statusa jd-Višnje 

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava