Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k. o. Ajdovščina

datum: 14.03.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k. o. Ajdovščina.

Na podlagi 52. člena v povezavi z 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim uporabnikom sklenila neposredno pogodbo o brezplačni uporabi, s katero bo oddala uporabniku v uporabo prostor v izmeri 184.20 m2, v 2. etaži stavbe št. 527, k. o. Ajdovščina, na naslovu Prešernova ulica 7, Prešernova ulica 9, Ajdovščina, za potrebe izvajanja programa socialno varstvenega dela.

Na namero se lahko prijavijo le osebe javnega prava in nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, kar dokazujejo z predložitvijo odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu oziroma z izpisom iz Evidence nevladnih organizacij v javnem interesu (ENO)  in, ki bodo v oddani nepremičnini izvajale programe socialno varstvenega dela.

Najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter drugi stroški, ki bodo dogovorjeni z pogodbo o brezplačni uporabi.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. Prijavo je potrebno poslati pisno na naslov Občine Ajdovščina ali po elektronski pošti na naslov obcina@ajdovscina.si.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje, ki jih bo dokazoval s predložitvijo izpisa iz in sicer po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena za določen čas 3 let.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 Tadej Beočanin, župan

 

Namera