Odločba o prenehanju statusa javno dobro v k. o. Ajdovščina

datum: 21.03.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23-ZUIOPZP), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi prenehanja statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

1. Ugotovi se, da je nepremičnini parc. št. 130/14 in parc. št. 34/6, obe k.o. 2392 Ajdovščina, javno dobro prenehalo. 

2. Nepremičninam iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2392 130/14 in ID znak: parcela 2392  34/6, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, in sicer pri nepremičnini z ID znakom: parcela 2392 130/14 se izbriše zaznamba javnega dobra ID pravice/zaznambe: 16299697, pri nepremičnini z ID znakom: parcela 2392 34/6 pa se izbriše zaznamba javnega dobra ID pravice/zaznambe: 16307611.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23-ZUIOPZP, v nadaljevanju: ZUreP-3),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba.  Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom  v povezavi z 260. členom ZUreP-3, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 12. redni seji dne 7. 3. 2024, na predlog župana sprejel sklep o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na nepremičninah parc. št. 34/6 in parc. št. 130/14, obe k.o. 2392  Ajdovščina.

Odvzem javnega dobra je v konkretnem primeru utemeljen s sledečimi razlogi:

Nepremičnini parc. št. 130/14  in 34/6, obe k.o. 2392 Ajdovščina, sta v lasti Občine Ajdovščina in imata zaznambo javno dobro, saj je to območje pred izgradnjo novih večstanovanjskih stavb v naravi predstavljalo zelenico in ekološki otok v splošni rabi, to je za rabo vsakogar. Ob ogledu stanja v naravi in z vpogledom v dostopno dokumentacijo se ugotavlja, da je po izgradnji novogradnje s predhodnem dogovorom z Občino investitor na površini parc. št. 34/6 k.o. 2392 Ajdovščina zgradil parkirišča, predvidena za zasebno rabo, na površini parc. št. 130/14  k.o. 2392 Ajdovščina, kjer je bil  nekdaj postavljen ekološki otok pa je bil prestavljen, iz česar izhaja, da površini predmetnega postopka nista več namenjeni splošni rabi, temveč je temu namenjena površina v neposredni bližini.

Smiselna je uskladitev pravno formalnega stanja z dejansko rabo, torej odsvojitev omenjenih površin dejanskemu uporabniku.

Glede na navedeno in ob smiselni uporabi določila 262. člena ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, je utemeljena izdaja te odločbe.

Ta odločba se izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe: Po pravnomočnosti odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičninah parc. št. 34/6 in parc. št. 130/14 obe  k.o. 232 Ajdovščina, izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana z ID pravice/zaznambe: 16307611 in ID pravice/zaznambe: 16299697.

Posebni stroški postopka niso nastali.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine 

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Odločba 

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava