Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Šmarje

datum: 27.03.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Šmarje.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in št. 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

1.      Občina Ajdovščina odda v zakup nepremičnini s parc. št. 923/3 in parc. št. 922/3 obe  k. o. 2396 Šmarje skupne površine 1540 m2.

2.      Izklicna mesečna zakupnina za nepremičnini bo določena izkustveno ali s cenitvijo sodno zapriseženega cenilca.

3.      Zakupno razmerje se bo sklenilo z zainteresiranim ponudnikom, v primeru več interesentov pa s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za zakup.

4.      Zakupno razmerje se bo sklenilo za določen čas 2 let.

 

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim ponudnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, župan 

Namera z grafično prilogo