Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Šmarje

datum: 15.04.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi odvzema statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

1.  Ugotovi se, da je nepremični parc. št. 4330/2 k.o. 2396 Šmarje, javno dobro prenehalo.

2. Nepremični iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2396 4330/2, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe: 16342315.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz 3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, v nadaljevanju: ZUreP-3), izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom ZUreP-3 v povezavi z 260. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 13. redni seji dne 10. 4. 2024, na predlog župana sprejel sklep (št. 478-109/2020 (in druge)), o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra nepremičnine parc. št. 4330/2 k. o. 2396 Šmarje.

Z vpogledom v Gis sistem iObčina, ki vsebuje kataster na ortofoto podlagi ter podatke o gospodarski javni infrastrukturi in pa z vpogledom v prosto dostopen strežnik z geografskimi in foto podatki Google zemljevidi, je razvidno, da nepremičnina z oznako parc. št. 4330/2 k. o. 2396 Šmarje, v naravi predstavlja površino ob stanovanjski hiši, ki se že mnogo let uporablja kot zasebna zelenica in vrt.

Glede na dejansko stanje se torej ugotavlja, da nepremičnina  parc. št. 4330/2 k. o. 2396 Šmarje, ni v splošni rabi in se ji zato lahko odvzame status javnega dobra. Za splošno rabo (vožnjo in hojo) so namenjene površine v neposredni bližini. Ob smiselni uporabi je torej izpolnjen pogoj, ki ga določa 262. člena ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe.

Ta odločba se izvrši na način, kot izhaja iz 2. točke te odločbe: Po pravnomočnosti odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičnini 4330/2 k. o. 2396 Šmarje, izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe: 16342315.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Barbara Regulj, višja svetovalka za nepremičnine občine  

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

                             

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

 

Odločba o odvzemu statusa jd v Šmarjah