Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe v k. o. Šmarje

datum: 17.04.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe v k. o. Šmarje.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018, 79/2018 in 78/23-ZOOR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno  pogodbo za nepremičnine z namenom uskladitve dejanske rabe in pravno formalnega stanja, po metodi neposredne pogodbe,

 s katero bo odsvojila nepremičnino:

- parc. št. 4469/10 k.o. 2396 Šmarje  (59 m2, namenska raba stavbno zemljišča, v naravi pozidano in ni v posesti Občine), ovrednoteno na 2065€ (35€/m2);

in pridobila nepremičnine:

- parc. št. 4108/6 k.o. 2396 Šmarje (4 m2, v naravi cesta, namenska raba K2,);

- parc. št. 4125/2 k.o. 2396 Šmarje (60m2, v naravi cesta, namenska raba K2);

- parc. št. 4108/4 k.o. 2396 Šmarje  (24m2, v naravi cesta, namenska raba PC, SK),

skupaj ovrednotene na 2065€.

Vsaka stranka pogodbe nosi stroške in davščine v zvezi z delom posla, na podlagi katerega pridobiva nepremičnine.

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od te namere.

Morebitni drugi interesenti za nakup  občinskih  parcele iz te namere lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu za njeno pridobitev, in sicer pisno na naslov Občine.  V izjavi o interesu se je potrebno sklicevati na to namero in št. 478-25/2008. V primeru več interesentov bo Občina z njimi  opravila pogajanja, lahko pa postopek do sklenitve pogodbe tudi ustavi, brez odškodninske odgovornosti.

 Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17, po elektronski pošti na naslov vida.sustar@ajdovscina.si ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 

Tadej Beočanin, l.r., župan

 

Namera z grafično prilogo