Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena in okoljskega poročila OPPN za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja na območju plazu S

14.04.2022

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) v povezavi s 273. členom Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) Občina Ajdovščina objavlja

 

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce

in

Okoljskega poročila za OPPN za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce

I.

Javno se razgrnejo:

-       Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce, ki ga je izdelala družba Projekt d. d. Nova Gorica, št. 11533, maj 2018, dopolnitev marec 2022;

-       Okoljsko poročilo za OPPN za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce, ki ga je izdelala družba Aquarius d. o. o., št. 1293-13 OP, marec 2022.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od vključno 20. aprila 2022 do vključno 20. maja 2022 javno razgrnjeno v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Ajdovščina (http://www.ajdovscina.si).

III.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 11. maja 2022 ob 16.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu iz prve točke tega naznanila. Pripombe in predlogi se lahko dajejo pisno na mestih javne razgrnitve (obrazcu za pripombe), lahko se pošljejo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Občine Ajdovščina.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Občina Ajdovščina obvešča javnost, da bo v postopku upoštevalo samo pripombe in predloge javnosti, ki bodo čitljive in prejete na način in v roku, kot izhaja iz tega javnega naznanila.

V.

Občina Ajdovščina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na svoji spletni strani.

VI.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Primorske novice, na spletni strani Občine Ajdovščina (http://www.ajdovscina.si), na oglasni deski Občine Ajdovščina in na oglasni deski Krajevne skupnosti Lokavec.

 

Številka: 3505-1/2011-216

Datum: 5. 4. 2022

 

Tadej Beočanin, župan

 

Javno naznanilo OPPN Stogovce