JAVNA RAZRGNITEV OPPN PROTIPOPLAVNI UKREPI NA REKI VIPAVI NA OBMOČJU OBRTNE CONE BATUJE

19.06.2023

Z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom se podrobneje določijo prostorski izvedbeni pogoji za ureditev protipoplavnih ukrepov za območje obrtne cone Batuje, pogoji za gradnjo novih stavb in objektov ter gospodarske javne infrastrukture.  

Vabljeni k sodelovanju: obrazec za vaše pripombe/predloge

TEKSTUALNI DEL 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Protipoplavni ukrepi na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje 

Dopolnjen osnutek OPPN Protipoplavni ukrepi na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje - naslovne strani 

Besedilo dopolnjenega osnutka OPPN 

 

GRAFIČNI DEL 

Kazalo 

1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve v širšem območju, M 1:2500  

2. Območje z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:2000  

3. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:7500  

4. Ureditvena situacija, M 1:2000  

5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:2000  

6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:2000  

7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:2000

 

SMERNICE

Zavod RS za varstvo narave 

Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica 

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije 

Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin 

Elektro Primorska 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Telekom Slovenije

Plinovodi

Sektor za ribištvo 

Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče 

Ministrstvo za kulturo

Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave

 

PRVA MNENJA

Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica 

Elektro Primorska

Ministrstvo za kulturo 

Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica

Občina Ajdovščina

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina 

Telekom 

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Sektor za občinsko prostorsko načrtovanje in zemljiške ukrepe

Plinovodi

Direktorat za hrano in ribištvo, Sketor za ribištvo

Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče 

Ministrstvo za infrastrukturo 

 

CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE 

Mnenje Zavoda RS za varstvo narave 

 

STROKOVNE PODLAGE

Načrt protipoplavnih ukrepov 

Elaborat ekonomike 

Hidrološko hidravlični elaborat z okvirnim predlogom ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti na območju OC Batuje 

Presoja vplivov izgradnje podpornih AB zidov za zaščito IOC Batuje na priobalnem zemljišču reke Vipave na stanje površinskih voda

 

Vabljeni k sodelovanju: obrazec za vaše pripombe/predloge