Priprava Osnutka SD-2 OPPN Ribnik SB II

31.01.2024

Osnutek sprememb in dopolnitev 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II

Javni posvet v zvezi z osnutkom Sprememb in dopolnitev 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II (v nadaljevanju: SD2 OPPN) od 2. 2. do 11. 2. 2024

Osnutek SD2 OPPN vsebuje gradivo pod točkama 1. in 2. ter je namenjeno pripravi prvih mnenj nosilcev urejanja prostora. Gradivo pod 3. točko je izsek iz veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II kot pomoč pri pripravi prvih mnenj.

1. Osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II obsega:

-        osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah določil Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II (v nadaljevanju: odlok o SD2 OPPN);

-        neuradno prečiščeno besedilo odloka o SD2 OPPN;

-        obrazložitev odloka o SD2 OPPN;

-        Neuradno prečiščeno besedilo z označbo sprememb in dopolnitev odloka o SD2 OPPN.

2. Spremljajoče gradivo:

-        Mnenje Zavoda RS za varstvo narave;

-        Povzetek za javnost.

3. Veljavni Občinski podrobni prostorski načrt Ribnik SB II:

-        Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II (Uradni list RS, št. 56/17);

-        Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II (Uradni list RS, št. 94/21);

-        Grafične priloge.

Občina je v drugi polovici meseca novembra 2023 izvedla prvi javni posvet v zvezi s programom in osnutkom sklepa SD2 OPPN. Na drugem javnem posvetu pa želi občina zainteresirane krajane seznaniti z osnutkom SD2 OPPN in jim omogočiti podajo mnenj, pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo.

Vabljeni k sodelovanju!

Občina Ajdovščina

 

Osnutek OPPN Ribnik SB II

Spremljajoče gradivo:  

Povzetek za javnost 

Mnenje ZRSVN 

Izsek iz veljavnega OPPN