Priprava Osnutka SD-2 OPPN Ribnik SB II po drugem javnem posvetu

04.03.2024

Upoštevanje pripomb in predlogov iz drugega javnega posveta v zvezi z osnutkom Sprememb in dopolnitev 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II

V drugem javnem posvetu v zvezi s spremembami in dopolnitvami občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SBII sta prispela dva predloga sprememb določb odloka, ki se nanašata na ureditev parkiranja in zadrževanje padavinske vode. Parkirna mesta za oskrbovana stanovanja se bodo deloma zagotavljala na javnih površinah, njihovo število pa bo usklajeno z resornimi predpisi. Dopusti se, da se zadrževanje padavinske vode uredi tudi v okviru javnega sistema zadrževanja in odvajanja meteorne vode.

Osnutek OPPN Ribnik SB II – z upoštevanimi pripombami z javnega posveta

Osnutek OPPN Ribnik SB II – neuradno prečiščeno besedilo

Osnutek OPPN Ribnik SB II po JP

Spremljajoče gradivo:

Povzetek za javnost

Mnenje ZRSVN

Izsek iz veljavnega OPPN