Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

Informacija javnega značaja je prosto dostopna pravnim ali fizičnim osebam, pod pogoji zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja z neformalno  (ustno), ali pa s formalno (pisno) zahtevo.

Neformalna zahteva je namenjena nezapletenemu, učinkovitemu in hitremu posredovanju informacij javnega značaja, zato se uporablja v primerih, ko gre za prosto dostopne informacije javnega značaja. Ta zahteva se ne šteje za vlogo v upravnem postopku. Prosilec opredeli želeno informacijo in pove, v kateri obliki in na kakšen način jo želi prejeti.

Formalna zahteva se vloži pri organu na obrazcu iz priponke. Ta zahteva se šteje za vlogo v upravnem postopku. Če organ zahtevi za dostop ugodi, ne izda posebne odločbe, temveč o tem napravi uradni zaznamek. Če organ zahtevo delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.
Za posredovanje informacije javnega značaja lahko organ prosilcu zaračuna nastale stroške po enotnem stroškovniku, objavljenem v 17. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,

2.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,

3.      ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,

4.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,

5.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,

6.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,

7.      elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,

8.      elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,

9.      elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10.   pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,

11.   pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,

12.   poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

Zahteva za dostop do informacije javnega značaja

Dodatna pojasnila vam bodo ponudili na Uradu župana Občine Ajdovščina.