Lokacijska informacija

Lokacijska informacije je potrdilo iz uradne evidence ter jo izdaja občina, v kateri je zemljišče, na katero se nanaša to potrdilo. Lokacijska informacija je sestavni del pridobitve gradbenega dovoljenja. Po 259. členu Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/2017) jo je občinski upravni organ na zahtevo izdati vsakomur. 

Lokacijska informacija se izdaja v naslednjih primerih:

-          za namen gradnje objektov, oziroma izvajanja del na zemljiščih ali objektih;

-          za namen prometa z nepremičninami;

-          za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu.

Pridobitev lokacijske informacije ni obvezna, predstavlja pa pomemben vir informacij za lastnike zemljišča oziroma za investitorje. Vsebuje vse informacije o prostoru, vezane na veljavne prostorske akte ali druga javnopravna dejstva in pravne režime, ki veljajo na določenem zemljišču ter po potrebi tudi grafični del prostorskega akta. Če se za območje, na katero se nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba prostorskega akta, se to posebej navede.  

V vlogi je potrebno navesti namen, zaradi katerega se potrebuje lokacijska informacija, lokacijo – parcelno številko, v primeru da gre za novogradnjo pa tudi vrsto objekta – skladno z Uredbo o razvrščanju objektov. 

Pravna podlaga:

Gradbeni zakonZakon o urejanju prostora 

Obrazci: 

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Vloga za izdajo lokacijske informacije - dopolnitev

Za izdajo Lokacijske informacije je potrebno plačati takso po tar. št. 37. ZUT-I, v višini 35 evrov, na račun Občine Ajdovščina ali na vložišču Občine, na naslovu Cesta 5. maja 6a. 

To področje dela spada v Oddelek za okolje in prostor