Namenska raba parcele in predkupna pravica Občine

Občinski upravni organ je dolžan vsakomur na zahtevo izdati potrdilo o namenski rabi parcele in predkupni pravici občine.

Potrdilo o namenski rabi parcele in predkupni pravici občine se izdaja za sklenitev pravnega posla, npr. za nakup, prodajo in dedovanje nepremičnin, ali za cenitev nepremičnine.

V primeru, da je nepremičnina v prostorskih aktih opredeljena kot stavbno zemljišče, veljajo za promet z nepremičninami določbe Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/2017). 

Parcela oziroma objekt se lahko direktno prodaja, brez predkupnih upravičencev, razen Občine Ajdovščina, ki ima predkupno pravico na teh nepremičninah na osnovi Odloka o območjih predkupne pravice Občine Ajdovščina na nepremičninah. Občina Ajdovščina je predkupni upravičenec tudi na nepremičninah, ki so zavarovane z drugimi zakoni: Zakon o varstvu kulturne dediščine (kulturni spomeniki), Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah (vodna in priobalna zemljišča).

V primeru, da je nepremičnina v prostorskih aktih opredeljena kot kmetijsko zemljišče, veljajo za promet z nepremičninami določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih. Obvestilo o prometu z nepremičninami mora biti en mesec razobešeno na oglasnih deskah Upravne enote Ajdovščina in Občine Ajdovščina z namenom, da se k nakupu lahko prijavijo predkupni upravičenci. Občina Ajdovščina nima predkupne pravice na kmetijskih zemljiščih.

To področje dela ureja Oddelek za prostor.

Vloga za izdajo Potrdila o namenski rabi zemljišča in predkupni pravici občine