Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje - arhivi

14.05.2014

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS št. 41/07-ZVRK, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odločba US, 98/13) objavlja Občina Ajdovščina

SKLEP O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST IN POGOJEV ZA PLAKATIRANJE V ČASU REFERENDUMSKE KAMPANJE ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER ARHIVIH (Od-ZVDAGA-A2)

1.

Za nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami (v nadaljevanju plakatiranje) za referendumsko kampanjo za Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Od-ZVDAGA-A2) 8.6.2014, Občina Ajdovščina določa naslednja plakatna  mesta:

 

a.) Brezplačna plakatna mesta v občini Ajdovščina so:

1.

v Ajdovščini:

- na zelenici na vzhodni strani stavbe Tovarniška cesta št. 2,

- na zelenici v križišču Bevkove ulice in Vipavske ceste

(pod OŠ Šturje),

2.

v Črničah:

- na zelenici pred marketom,

3.

na Colu:

- na zelenici pri Zadružnem domu.

 

Vsakemu organizatorju referendumske kampanje je na vsakem plakatnem mestu na  njegovo  prijavo zagotovljena površina ¼  panoja, razdeljenega po vertikali,  v velikosti 1 m2.

 

b) V vseh naseljih lahko organizatorji referendumske kampanje, brez posebnega dovoljenja  občine, vendar s soglasjem lastnikov stavb, drugih objektov ali zemljišč, izvedejo plakatiranje na takšnih objektih oz. zemljiščih.

2.

Občinska uprava določi organizatorjem vrstni red na plakatnih mestih po vrstnem redu prejete pisne prijave in vodi evidenco prijav. Upošteva se vrstni red pisnih prijav, ki  prispejo na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina,  šteto od objave tega sklepa, do vključno 30.5.2014 do 12. ure.  Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane.

Vrstni red prijav se na posameznem plakatnem mestu določa od leve proti desni in od zgoraj navzdol, gledano v smeri proti panojem, tako da je prvo plakatno mesto na prvem panoju levo zgoraj, drugo levo spodaj, tretje desno zgoraj, četrto desno spodaj, peto na drugem panoju levo zgoraj in tako naprej.

V primeru, da organizator odpove že dodeljeno plakatno mesto, lahko občinska uprava, zaradi gospodarnejše izkoriščenosti prostora, prerazporedi ostala tangirana plakatna mesta s pomikom za ustrezno število mest nazaj, tako da med njimi ni praznih mest, in o tem obvesti organizatorje, ali pa zapolni odpovedano plakatno mesto z naslednjo prejeto prijavo.

3.

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju KSD d.o.o.) zagotovi na plakatnih mestih, določenih v tem sklepu, zadostno število tipiziranih panojev.

KSD d.o.o. izvaja nadzor nad plakatiranjem na panojih ter odstranjuje nepravilno nalepljene plakate na stroške organizatorja referendumske kampanje.

Lepljenje plakatov lahko izvaja organizator referendumske kampanje sam ali pa, po njegovem naročilu in proti plačilu, KSD d.o.o.. Odstranjevanje plakatov izvede KSD d.o.o. na stroške organizatorja referendumske kampanje.

Organizator referendumske kampanje mora pri izvajanju lepljenja plakatov upoštevati navodila KSD d.o.o..

4.

Organizatorji morajo, z izjemo panojev brezplačnih plakatnih mest  iz točke 1.a. tega sklepa, najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja, odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest.

5.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si in na  oglasni deski Občine Ajdovščina.

Številka:  041-2/2014

Datum: 14.5.2014

 ŽUPAN  Marjan POLJŠAK

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje - arhiv

Ta sklep je bil objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si in na  oglasni deski Občine Ajdovščina dne 14.5.2014.