Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za zakonodajne referendume

28.10.2022

Številka: 042-1/2022, 042-2/2022, 042-3/2022

Datum: 28. 10. 2022

Na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07-ZVRK, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odločba US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) Občina Ajdovščina objavlja

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za zakonodajne referendume 

1.

Za nameščanje propagandnih sporočil (v nadaljevanju: plakatiranje) v času volilne kampanje za zakonodajne referendume (novela Zakona o vladi, novela Zakona o dolgotrajni oskrbi, novela Zakona o Radioteleviziji Slovenija), ki bodo dne 27. 11. 2022, Občina Ajdovščina določa naslednje lokacije plakatnih mest:

a.)   lokacije brezplačnih plakatnih mest v občini Ajdovščina so:

1.     v Ajdovščini: - na zelenici na vzhodni strani stavbe Tovarniška cesta št. 2,

                            - na zelenici v križišču Bevkove ulice in Vipavske ceste (pod OŠ Šturje),

2.     v Črničah: na zelenici pred marketom,

3.     na Colu: na zelenici pri Zadružnem domu.

b.) organizatorji lahko v vseh naseljih na območju občine brez dovoljenja Občine Ajdovščina, vendar s soglasjem in pod pogoji lastnikov objektov ali zemljišč, izvedejo plakatiranje na teh objektih oz. zemljiščih.

2.

Posamezna plakatna mesta iz točke 1.a.) tega sklepa so na vsaki od lokacij določena tako, da je površina vseh plakatnih mest razdeljena na oštevilčeno mrežo polj v velikosti 1 m2 (100 cm x 100 cm), tako da je, gledano v smeri proti plakatnim mestom, plakatno mesto št. 1 levo zgoraj, št. 2 levo spodaj, št. 3 poleg št. 1, št. 4 poleg št. 2, in tako naprej. Vsakemu organizatorju je, na podlagi njegove pravočasne pisne vloge, na vsaki lokaciji  zagotovljeno eno oštevilčeno polje.

Številko plakatnega mesta, ki velja za vse lokacije iz točke 1.a.) tega sklepa, se določi z žrebom, ki se opravi na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, 9. 11. 2022 ob 14.30.  Žreb bodo izvedli predstavniki Občinske uprave Občine Ajdovščina. Organizatorji bodo lahko prisostvovali žrebu preko spletnega vmesnika ZOOM. Povezavo bodo organizatorji prejeli na svoj e-naslov do 8. 11. 2022 do 15.00. Zapisnik o izvedbi žreba bodo organizatorji prejeli po e-pošti.

Če organizator ne bo imel pravice do dodelitve brezplačnega plakatnega mesta, ali ne bo nameraval plakatirati, mora o tem pred žrebom obvestiti Občino Ajdovščina.

Brezplačno plakatno mesto je dovoljeno uporabiti le tistemu organizatorju, ki mu je bilo dodeljeno.

Organizatorji morajo svoje pisne vloge za dodelitev brezplačnih plakatnih mest posredovati Občini Ajdovščina, in sicer:

- z osebno oddajo vloge: na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,

- po pošti na naslov:  Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,

- po elektronski pošti na naslov: obcina@ajdovscina.si.

Vloge morajo vsebovati najmanj naslednje podatke: organizatorja volilne kampanje,

kontaktne podatke odgovorne osebe ali predstavnika organizatorja (ime, priimek, naslov, tel. številko, e-naslov), e-pošto za pošiljanje ZOOM povezave in podpis. Vloge morajo organizatorji posredovati Občini Ajdovščina najkasneje do 8. 11. 2022, do 10.00. Kasneje pripele vloge se ne bodo upoštevale.

3.

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška 23b, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: KSD) zagotovi na lokacijah iz točke 1.a.) tega sklepa, zadostno število tipiziranih panojev, ter izvaja lepljenje in odstranjevanje plakatov na teh panojih.

4.

KSD mora najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja, odstraniti vse plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest iz točke 1.a.) tega sklepa.

5.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si in na  oglasni deski Občine Ajdovščina. Za uradno objavo se šteje objava na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Tadej Beočanin, župan

 

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev - referendumska kampanja