Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament 2024

27.03.2024

Na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07-ZVRK, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odločba US, 98/13) Občina Ajdovščina objavlja

SKLEP O DOLOČITVI PLAKATNIH MEST IN POGOJEV ZA PLAKATIRANJE V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 2024

1.

Za nameščanje propagandnih sporočil (v nadaljevanju: plakatiranje) v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo dne 9. 6. 2024, Občina Ajdovščina določa naslednje lokacije plakatnih mest:

a.)   Lokacije brezplačnih plakatnih mest v občini Ajdovščina so:

1.      v Ajdovščini:

  • na zelenici na vzhodni strani stavbe Tovarniška cesta št. 2,
  • na zelenici v križišču Bevkove ulice in Vipavske ceste (pod OŠ Šturje),

2.      v Črničah: na zelenici pred marketom,

3.      na Colu: na zelenici pri Zadružnem domu.

b.) Organizatorji volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji) lahko brezplačno plakatirajo tudi na plakatnih panojih, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti, pod naslednjimi pogoji:

  • da so plakatna mesta na razpolago,
  • da je velikost plakatov največ tolikšna, kot jo določi predsednik sveta krajevne skupnosti,
  • da pridobijo soglasje predsednika sveta krajevne skupnosti,
  • do zapolnitve razpoložljivih plakatnih mest.

Plakatna mesta predsedniki svetov krajevnih skupnosti dodelijo po vrstnem redu prejetih pisnih prijav.

c.) Organizatorji lahko v vseh naseljih na območju občine brez dovoljenja Občine Ajdovščina, vendar s soglasjem in pod pogoji lastnikov objektov ali zemljišč, izvedejo plakatiranje na teh objektih oz. zemljiščih.

2.

Posamezna plakatna mesta iz točke 1.a.) tega sklepa so na vsaki od lokacij določena tako, da je površina vseh plakatnih mest razdeljena na oštevilčeno mrežo polj v velikosti 1 m2 (100 cm x 100 cm), tako da je, gledano v smeri proti plakatnim mestom, plakatno mesto št. 1 levo zgoraj, št. 2 levo spodaj, št. 3 poleg št. 1, št. 4 poleg št. 2, in tako naprej. Vsakemu organizatorju je, na podlagi njegove pravočasne pisne vloge, na vsaki lokaciji  zagotovljeno eno oštevilčeno polje.

Številko plakatnega mesta, ki velja za vse lokacije iz točke 1.a.) tega sklepa, se določi z žrebom, ki se opravi na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, 13. 5. 2024 ob 14.30.  Žreb bodo izvedli predstavniki Občinske uprave Občine Ajdovščina. Organizatorji bodo lahko prisostvovali žrebu preko spletnega vmesnika ZOOM. Povezavo bodo organizatorji prejeli na svoj e-naslov do 10. 5. 2024 do 14.00. Zapisnik o izvedbi žreba bodo organizatorji prejeli po e-pošti.

Če organizator ne bo pridobil pravice do dodelitve brezplačnega plakatnega mesta, ali ne bo nameraval plakatirati, mora o tem pred žrebom številke plakatnega mesta obvestiti Občino Ajdovščina. Če Občine Ajdovščina do izvedbe žreba o tem ne bo obvestil, mu bo Občina Ajdovščina plakatno mesto zagotovila, organizator pa ji bo, zaradi povzročitve nepotrebnih stroškov, dolžan poravnati strošek zagotovitve rezerviranega plakatnega mesta po računu izvajalca storitve iz 3. točke tega sklepa.

Brezplačno plakatno mesto je dovoljeno uporabiti le tistemu organizatorju in za tisto listo, za katero mu je bilo dodeljeno. 

Organizatorji morajo svoje pisne vloge za dodelitev brezplačnih plakatnih mest posredovati Občini Ajdovščina, in sicer:

  • z osebno oddajo vloge: na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
  • po pošti na naslov:  Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
  • po elektronski pošti na naslov: obcina@ajdovscina.si.

Vloge morajo vsebovati najmanj naslednje podatke: organizatorja volilne kampanje, kontaktne podatke odgovorne osebe ali predstavnika organizatorja (ime, priimek, naslov, tel. številko, e-naslov), e-pošto za pošiljanje ZOOM povezave in podpis. Vloge morajo organizatorji posredovati Občini Ajdovščina najkasneje do 10. 5. 2024, do 10.00. Kasneje pripele vloge se ne bodo upoštevale.

3.

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška 23b, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: KSD) zagotovi na lokacijah iz točke 1.a.) tega sklepa, zadostno število tipiziranih panojev, ter izvaja lepljenje in odstranjevanje plakatov na teh panojih.

KSD izvaja nadzor nad plakatiranjem na panojih ter odstranjuje nepravilno nalepljene plakate na stroške organizatorja.

4.

Organizatorji morajo, z izjemo panojev brezplačnih plakatnih mest  iz točke 1.a.) tega sklepa, najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja, odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest.

5.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si in na  oglasni deski Občine Ajdovščina. Za uradno objavo se šteje objava na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Tadej Beočanin, župan

                                                                                                           

Sklep dostaviti:

-        Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Ajdovščina, Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

-        predsednikom svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

 

Sklep o določitvi plakatnih mest za volitve v EU parlamen 2024