Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za posvetovalne referendume

17.05.2024

Na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07-ZVRK, 103/07 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odločba US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) Občina Ajdovščina objavlja

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za posvetovalne referendume

1.

Tretji odstavek 2. točke Sklepa o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za posvetovalne referendume št. 042-1/2024, 042-2/2024, 042-3/2024 z dne 15. 5. 2024 (v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi:

Če organizator ne bo pridobil pravice do dodelitve brezplačnega plakatnega mesta, ali ne bo nameraval plakatirati, mora o tem pred žrebom številke plakatnega mesta obvestiti Občino Ajdovščina. Če Občine Ajdovščina do izvedbe žreba o tem ne bo obvestil, mu bo Občina Ajdovščina plakatno mesto zagotovila, organizator pa ji bo, zaradi povzročitve nepotrebnih stroškov, dolžan poravnati strošek zagotovitve rezerviranega plakatnega mesta po računu izvajalca storitve iz 3. točke Sklepa.

 2.

Vsa ostala določila Sklepa ostanejo v veljavi.

 3.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si in na  oglasni deski Občine Ajdovščina. Za uradno objavo se šteje objava na spletni strani Občine Ajdovščina.  

 

Tadej Beočanin, župan

 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za posvetovalne referendume