Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Selo

27.06.2024

Številka: 040-0001/2024

Datum: 20. 6. 2024

 

Na podlagi 76. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)  je Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina na svoji 1. seji dne 20. 6. 2024 sprejela

 

S K L E P o določitvi volišč in njihovih območij za nadomestne volitve v Svet Krajevne skupnosti Selo 22. 9. 2024

 

Za izvedbo nadomestnih volitev v Svet Krajevne skupnosti Selo, ki bodo 22. 9. 2024, se določi naslednja volišča in njihova območja:

KRAJEVNA SKUPNOST SELO

Volišče št. 033 -  za volilne upravičence, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Selo.         

Volišče bo v KULTURNEM DOMU, Selo 39a, v Selu.         

                                                                                

PREDČASNO GLASOVANJE 

Volišče št. 901 –  za volilne upravičence, ki bodo predčasno glasovali.

Volišče bo v STAVBI OBČINE AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, v Ajdovščini.

 

GLASOVANJE PO POŠTI 

Volišče št. 997 – za volilne upravičence, ki bodo glasovali po pošti.

Volišče bo v STAVBI OBČINE AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, v Ajdovščini.

 

                             

 Lea Chiabai, univ. dipl. prav., l.r., predsednica Občinske volilne komisije

 

 

Ta sklep poslati:

-       Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva 7,  Nova Gorica

-       Policijska uprava Nova Gorica, Policijska postaja Ajdovščina, Goriška cesta 16, Ajdovščina

-       Upravna enota Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina

 

 

Ta sklep objaviti na:

·         oglasni deski Občine Ajdovščina,

·         na oglasnih deskah v Krajevni skupnosti Selo,

·         na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si.

 

 

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve v svet KS Selo