Obrazca za kandidiranje v primeru, ko je predlagatelj skupina volivcev

28.06.2024

Pojasnilo za izpolnjevanje obrazcev: 

 To pojasnilo se nanaša na primer krajevne skupnosti kot ene volilne enote.

Za volitve članov Sveta KS Selo je določena ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS.

Priložena sta 2 instruktivna obrazca za kandidiranje v svet KS Selo:

-         Obrazec KS 1 - kandidatura za svet KS  (za volitve članov sveta KS, ki jo je določila skupina volivcev)

-         Obrazec KS 2 - soglasje kandidata za svet KS 

Vsi predlagani kandidati morajo imeti stalno bivališče v KS Selo.

Kandidaturo vloži predlagatelj s skupino volivcev (najmanj 10). Za volivce, ki s podpisi podpirajo posamezno listo, je pogoj, da imajo stalno bivališče v KS Selo (oz. začasno prebivališče, če so državljani druge države članice EU, začasno prebivališče, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji).

Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu predlogu kandidatov.  Predlagatelj mora biti eden od podpisnikov kandidature, navadno je to prvopodpisani.

V kandidaturo je lahko vpisan najmanj en kandidat oziroma največ toliko kandidatov, kot se voli članov sveta krajevne skupnosti, torej največ 3.

Volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata, morajo določiti kandidate tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur, ter svoje kandidate razporediti izmenično po spolu. Če isti predlagatelj predlaga 3 kandidate, kvote 40% ni mogoče zagotoviti, mora pa biti prav tako vsak drugi kandidat drugega spola. Če isti predlagatelj predlaga 2 kandidata, mora biti vsak kandidat drugega spola.

Predlagatelj vpiše potrebno število kandidatov v rubriko C. instruktivnega obrazca Obrazec KS 1 - kandidatura za svet KS. 

Za overitev podatkov kandidatov in skupine volivcev poskrbi občinska volilna komisija.

 

Lea Chiabai, l. r., predsednica Občinske volilne komisije

 

Pojasnilo za izpolnjevanje

Obrazca: 

Kandidatura za volitve članov sveta KS skupina volivcev

Soglasje in izjava kandidata

Uradni šifrant stopnje in naziva izobrazbe