Objavljena vloga za subvencioniranje hišnega priključka na vodovodno omrežje Podkraj-Višnje

datum: 07.09.2022
kategorija: Novice

Na novo bo na javni vodovod priključenih 400 gospodinjstev iz KS Podkraj, gradilo pa se bo tudi kanalizacijsko omrežje.

V okviru velikega projekta Celovito hidravlično uravnoteženje vodovodnega sistema Hubelj – Skuk »skukova« voda že teče vse do Podkraja in Hrušice. Bo pa še nekaj vode preteklo, preden bo le ta pritekla iz pip tamkajšnjih gospodinjstev. Pričenja pa se zbiranje vlog za subvencioniranje in izgradnjo hišnih vodovodnih priključkov.

Projekt v Podkraju in Višnjah teče po načrtih. Vodohran v Podkraju je zgrajen, trenutno se gradi ostale objekte na trasi vodovoda – raztežilnike in črpališča, v teh dneh črpališče gradijo v Višnjah. Se je pa že pričelo tudi zbiranje vlog za subvencioniranje izgradnje hišnega priključka na novo vodovodno omrežje v Podkraju in Višnjah. Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v 2. členu določa pogoje in upravičence: »Do subvencije so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, ki so lastnice obstoječih  stanovanjskih objektov (v nadaljevanju: lastniki objektov) na območju iz 1. člena tega odloka, če so izpolnjeni pogoji, določeni s tem odlokom ter pogoji za priključitev, določeni v odlokih, ki urejata oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.« Okvirna subvencija Občine Ajdovščina za posamezni priključek na vodovodno omrežje Podkraj – Višnje bo 2.000 evrov, prispevek posameznega gospodinjstva pa 800 evrov. Vloga za subvencioniranje hišnih priključkov  na vodovodno omrežje Podkraj-Višnje je skupaj s sklepom o določitvi roka in višine subvencije objavljena v rubriki »Postopki in obrazci«, pod poglavjem Vloge za izvedbo kanalizacijskih priključkov po vaseh.   

logo kohezijski sklad.jpgLogo MOP

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Projekt je sofinanciran s pomočjo sredstev EU v višini do 3.067.901,99 EUR in nacionalnega prispevka iz državnega proračuna v višini do 541.394,47, razliko prispeva Občina Ajdovščina.