Mladinski kulturni center (MKC) Hiša mladih Ajdovščina

Januarja leta 2009 je bila ustanovljena notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina - Mladinski center Hiša mladih, kasneje preimenovana v Mladinski kulturni center. Poslanstvo Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina je skrb za zdravo ustvarjalno okolje v skladu z zakonodajo in za splošno zadovoljstvo občanov, predvsem mladih. MKC Hiša mladih stremi k temu, da bo zdrav odnos do družbe normalen del naše kulture. S celovitimi storitvami, ki so naslonjene na znanje in tradicijo na področju mladinske in hotelirske dejavnosti prispeva h kakovostnemu življenju v občini Ajdovščina.

Mladinski kulturni center si prostore deli z mladinskim hotelom, ki je v letu 2010 zrasel na urbanem obrobju mesta Ajdovščina, na območju nekdanje vojašnice v Palah. Tu imajo svoje prostore tudi mnoga mladinska društva.

Področja delovanja Mladinskega centra Hiša mladih:

- neformalno izoboraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo

- prostovoljno mladinsko delo

- informiranje in svetovanje za mlade

- participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice

- mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih

- raziskovalno delo mladih

- prostočasne aktivnosti

- izobraževanja - predavanja za starše, podpisna predavanja, posveti, okrogle mize ...

Delovanje Mladinskega centra Ajdovščina je urejeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Ajdovščina

Naslov in kontakti:

MC in hotel Hiša mladih Ajdovščina

Cesta IV. prekomorske, 5270 Ajdovščina

Spletna stran: www.mc-hisamladih.si in www.hostel-ajdovscina.si