Poslanstvo in naloge Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Občinski svetniki Občine Ajdovščina Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 26 članov, ki so izvoljeni za 4 leta. Aktualna sestava Občinskega sveta Občine Ajdovščina je svoj mandat pričela konec leta 2014, zaključila pa ga bo konec leta 2018. Naloge Občinskega sveta Občine Ajdovščina natančno določa Statut Občine Ajdovščina.

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo koristi občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

– sprejema statut občine,

– sprejema odloke in druge občinske akte,

– sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,

– sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna,

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, občinske volilne komisije ter člane komisij in odborov občinskega sveta, nadzoruje delo župana, podžupana, in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in razpolaganju z občinskim premoženjem, če ni z zakonom določeno drugače,

– izvršuje ustanoviteljske pravice, kolikor niso prenesene na drugi organ občine, v skladu z zakonom,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

Občinski svet lahko prenese posamezno pristojnost na drugi organ, če je tako določeno s predpisi.

Sestava Občinskega sveta Občine Ajdovščina