Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 2. redni seji dne 22. 12. 2022 sprejel naslednji KODEKS RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNI RAVNI. 

PREAMBULA

Občinski svet Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občinski svet) na podlagi priporočila Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope iz leta 1999, priporočila Skupnosti občin Slovenije z dne 6. 1. 2015, in

- ob poudarku, da na lokalni ravni izvoljeni predstavniki opravljajo svoje dolžnosti v okviru zakona in v skladu z mandatom, ki so jim ga podelili volivci, in da so odgovorni celotnemu lokalnemu prebivalstvu, tudi tistim volivcem, ki niso volili zanje;

- ob upoštevanju, da gre spoštovanje mandata volivcev z roko v roki s spoštovanjem etičnih standardov; 

- v zaskrbljenosti zaradi naraščajočega števila sodnih postopkov, v katere so vpleteni izvoljeni predstavniki, ki so med opravljanjem funkcije storili kazniva dejanja, in ob ugotovitvi, da se takšna dejanja dogajajo tudi na lokalni ravni;

- v prepričanju, da se bo s promocijo kodeksa ravnanja za izvoljene predstavnike na lokalni ravni gradilo zaupanje med lokalnimi politiki in državljani;

- v prepričanju, da je odnos zaupanja nujno potreben za izvoljene predstavnike na lokalni ravni, da lahko učinkovito opravljajo svojo vlogo;

- ob opažanju, da zakonodajo vse pogosteje dopolnjujejo kodeksi obnašanja z različnih področij, kot so gospodarski odnosi, bančništvo in uprava;

- v prepričanju, da bo opredelitev etičnih odgovornosti izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni v obliki kodeksa ravnanja, pojasnila njihovo vlogo in dolžnosti ter ponovno potrdila pomen njihovih dolžnosti;   

- v prepričanju, da mora ta kodeks ravnanja v največji možni meri veljati za vse naloge in za vsa področja delovanja, ki jih opravljajo izvoljeni predstavniki na lokalni ravni;

- ob poudarku, da je treba spoštovati pravila ravnanja, ki vsebujejo visoke etične zahteve;   

- ob opozorilu, da mora biti v ponovno vzpostavitev zaupanja vpletena celotna civilna družba, s poudarkom na vlogi državljank in državljanov ter medijev;

- ob upoštevanju trenutno veljavne zakonodaje;

sprejme naslednji Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni:

 

I. PODROČJE UPORABE

1. člen

Opredelitev izvoljenega predstavnika na lokalni ravni

Za namene tega kodeksa izraz 'izvoljeni predstavnik na lokalni ravni' (v nadaljevanju: izvoljeni predstavnik) pomeni vsakega politika, ki opravlja mandat lokalne oblasti, ki mu je bil podeljen na neposrednih ali na posrednih volitvah.

2. člen

Opredelitev funkcij in izrazov

Za namene tega kodeksa izraz 'funkcija' pomeni z neposrednimi ali posrednimi volitvami podeljen mandat in vse funkcije, ki jih opravlja izvoljeni predstavnik v tem mandatu.    

V tem kodeksu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen

Namen kodeksa

Namen tega kodeksa je določiti standarde obnašanja, ki se pričakuje od izvoljenih predstavnikov pri opravljanju njihovih dolžnosti, in seznaniti državljane s standardi obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od svojih izvoljenih predstavnikov.

II. SPLOŠNA NAČELA

4. člen

Primat zakonitosti in javnega interesa

Izvoljeni predstavniki opravljajo mandat po zakonu in morajo ravnati v skladu z zakonom. Njihovo delovanje pri opravljanju javnih funkcij je namenjeno zadovoljevanju javnega interesa.

5. člen

Cilji izvrševanja mandata

Izvoljeni predstavniki se obvežejo, da bodo svoje funkcije opravljali vestno in transparentno ter da sprejemajo odgovornost za svoje odločitve.

6. člen

Omejitve izvrševanja mandata

Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij spoštujejo pooblastila in pravice ostalih izvoljenih predstavnikov in javnih uslužbencev.

Pri opravljanju svojih funkcij ne smejo drugega izvoljenega predstavnika ali javnega uslužbenca spodbujati h kršenju načel, ki so vsebovana v tem kodeksu, ali mu pri tem pomagati.  

III. POSEBNE OBVEZNOSTI 

1.    Prevzem funkcije

7. člen

Pravila, ki urejajo volilne kampanje

Namen volilnih kampanj kandidatov je zagotoviti informacije in pojasnila volivcem o političnih programih. 

2.    Opravljanje funkcije

8. člen

Prepoved favoriziranja

Izvoljeni predstavniki ne smejo opravljati svojih funkcij ali izrabljati posebnih pravic svojega položaja v zasebno korist posameznikov ali skupin posameznikov z namenom, da bi od njih pridobili neposredno ali posredno osebno korist.  

9. člen

Prepoved izvajanja pooblastil v svojo korist

Izvoljeni predstavniki ne smejo opravljati funkcij ali izrabljati posebnih pravic svojega položaja za doseganje neposredne ali posredne osebne koristi zase ali za svoje družinske člane. 

10. člen

Nasprotje interesov

Če imajo izvoljeni predstavniki neposredno ali posredno osebno korist v zadevah, ki jih obravnavajo organi odločanja, morajo takšne interese naznaniti pred odločanjem in glasovanjem. 

Izvoljeni predstavniki se vzdržijo odločanja o vprašanjih, v katerih imajo neposredni ali posredni osebni interes.

11. člen

Nezdružljivost funkcij

Izvoljeni predstavniki ravnajo v skladu z veljavnimi predpisi, ki omejujejo sočasno opravljanje dveh ali več političnih funkcij.

Poleg tega ne smejo opravljati funkcij, izvoljivih mandatov, poklicev ali uradnih zadolžitev, ki vključujejo nadzor njihovih lastnih funkcij v vlogi izvoljenega predstavnika ali če naj bi jih sami nadzirali v vlogi  izvoljenega predstavnika.  

12. člen

Izvajanje diskrecijskih pooblastil

Izvoljeni predstavniki si pri opravljanju svojih diskrecijskih pooblastil ne smejo zagotavljati neposrednih ali posrednih osebnih koristi ali jih zagotavljati posamezniku ali skupini posameznikov z namenom, da bi od njih pridobili neposredno ali posredno osebno korist. 

Za sprejete odločitve morajo biti, kadar je to potrebno, podani razlogi z opredelitvijo dejavnikov, ki so podlaga za odločitev, zlasti pa veljavnih pravil in predpisov, ter prikaz, da je odločitev sprejeta v skladu s temi pravili in predpisi. 

Če takšnih pravil in predpisov ni, morajo razlogi za odločitev vsebovati elemente, s katerimi se prikaže njena sorazmernost, poštenost in skladnost z javnim interesom.

13. člen

Prepoved korupcije

Izvoljeni predstavniki se morajo pri opravljanju svojih funkcij vzdržati ravnanj, ki se po veljavnem domačem ali mednarodnem pravu štejejo za podkupovanje.   

14. člen

Spoštovanje proračunske in finančne discipline

Izvoljeni predstavniki se obvežejo k spoštovanju proračunske in finančne discipline, ki zagotavlja pravilno upravljanje javnega denarja, kot je določeno s predpisi. 

Pri izpolnjevanju svojih dolžnosti izvoljeni predstavniki ne smejo odtujiti javnih in/ali nepovratnih sredstev. Poleg tega ne smejo javnih ali nepovratnih sredstev uporabiti za neposredne ali posredne osebne namene ali koristi.  

3.    Prenehanje opravljanja funkcije

15. člen

Prepoved zagotovitve določenih funkcij

Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij ne ukrepajo tako, da bi si zagotovili bodoče osebne profesionalne koristi, potem ko prenehajo opravljati svojo funkcijo:

-          v javnih in zasebnih organih, ki so jih nadzorovali med opravljanjem teh funkcij;

-          v javnih in zasebnih organih, s katerimi so med opravljanjem teh funkcij vstopili v pogodbeno razmerje;

-          v javnih in zasebnih organih, ki so bili ustanovljeni med trajanjem njihove funkcije in v skladu s pooblastili, ki so jim bila zaupana.

IV. SREDSTVA NADZORA

1.    Prevzem funkcije

16. člen

Omejitev in prijava stroškov kampanje

Kandidati pridobijo in porabijo sredstva za svojo volilno kampanjo v skladu z zakonom.

Kandidati delujejo v svoji volilni kampanji vestno in pošteno, javno objavijo izvor in količino pridobljenih sredstev za financiranje kampanje, količino porabljenih sredstev ter način njihove porabe. 

Če ta vsebina ni predpisana, informacije o tem zagotovijo na prošnjo.

2.    Opravljanje funkcije

17. člen

Izjava o interesih

Izvoljeni predstavniki ravnajo v skladu z ukrepi po veljavnih predpisih, ki predpisujejo javno objavo in spremljanje njihovih neposrednih in posrednih interesov, njihovih ostalih mandatov, funkcij, poklicev ali sprememb njihovih sredstev. 

Če takšno ravnanje ni predpisano, informacije o tem zagotovijo na prošnjo.

18. člen

Skladnost z notranjimi in zunanjimi nadzornimi ukrepi

Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij ne ovirajo izvajanja nadzornih ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni organi.

Izvoljeni predstavniki ravnajo v skladu z izvršljivo ali pravnomočno odločitvijo teh organov.

V. ODNOSI Z JAVNOSTJO

19. člen

Objavljanje ter utemeljevanje odločitev

Izvoljeni predstavniki so v času svojega mandata odgovorni za dobrobit svojih občanov, pa tudi širšega lokalnega prebivalstva.

Izvoljeni predstavniki se odzivajo na zahteve javnosti glede opravljanja njihovih funkcij, glede razlogov za njihova dejanja ali delovanje organov, služb in oddelkov pod njihovo pristojnostjo.

Spodbujajo in promovirajo ukrepe, ki pospešujejo transparentnost v zvezi s pooblastili, njihovim izvajanjem in delovanjem služb ter oddelkov pod njihovo pristojnostjo.

VI. ODNOSI DO USLUŽBENCEV

20. člen

Zaposlovanje

Izvoljeni predstavniki se obvežejo, da bodo preprečili zaposlovanje upravnega osebja, ki ne temelji na načelih priznavanja odlik in strokovnih sposobnosti in/ali za namene, ki so drugačni od potreb posamezne službe ali oddelka.

Pri zaposlovanju ali napredovanju uslužbencev izvoljeni predstavniki sprejemajo nepristranske in utemeljene odločitve, ki izkazujejo skrbnost dobrega gospodarja. 

21. člen

Spoštovanje vloge uslužbencev

Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij spoštujejo vlogo podrejenih uslužbencev, brez vpliva na zakonito izvajanje njihovih hierarhičnih pristojnosti. 

Uslužbencev ne smejo prositi ali od njih zahtevati, da sprejmejo ali prezrejo kakršne koli ukrepe, z namenom, da bi s tem dosegli neposredno ali posredno korist zase, za svoje družinske člane ali za posameznike oziroma skupine posameznikov z namenom, da  bi od njih pridobili neposredno ali posredno korist.

22. člen

Promocija vloge uslužbencev

Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij zagotovijo, da se vloga in naloge podrejenih uslužbencev čim bolj predstavljajo v javnosti. 

Izvoljeni predstavniki spodbujajo in predstavljajo javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo storilnost služb ali oddelkov pod njihovo pristojnostjo ter motivacijo zaposlenih. 

VII. ODNOSI Z MEDIJI

23. člen

Sodelovanje z mediji

Izvoljeni predstavniki se celovito odzivajo na vse prošnje medijev za informacije glede opravljanja njihovih funkcij, vendar pa ne razkrijejo zaupnih informacij ali informacij iz zasebnega življenja izvoljenih predstavnikov ali tretjih oseb.

Javnosti predstavljajo in spodbujajo izvajanje vseh ukrepov, ki pospešujejo poročanje medijev o njihovih pooblastilih, opravljanju funkcij in delovanju organov, oddelkov in služb, ki spadajo pod njihovo pristojnost.

VIII. INFORMACIJE, RAZŠIRJANJE IN OZAVEŠČANJE

24. člen

Razširjanje kodeksa med izvoljenimi predstavniki

Izvoljeni predstavniki izjavljajo, da so preučili vse določbe tega kodeksa ter pravil v njem, in se obvezujejo spoštovati njegove določbe.

25. člen

Razširjanje kodeksa v javnosti, med javnimi uslužbenci in v medijih

Zaradi utrjevanja zavedanja etičnosti svojega delovanja, izvoljeni predstavniki seznanjajo z vsebino tega kodeksa javnost, uslužbence in medije. 

IX. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Uveljavitev kodeksa

Ta kodeks podpišejo župan in podžupani Občine Ajdovščina ter člani Občinskega sveta Občine Ajdovščina.

Ta kodeks prične veljati naslednji dan po sprejemu na seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina in se javno objavi na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Številka: 231-2/2022 

Datum: 22. 12. 2022 

 

Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni