Statutarno pravna komisija

Statutarno pravna komisija 2022 - 2026    

Predsednik 

1.  Janez Tratnik 

člani  

2. Bogdan Slokar, član 

3. Igor Česnik, član

4. Marta Koruza, članica 

5. Viljem Vrtovec, član 

Statutarno pravno komisijo imenuje občinski svet izmed svojih članov in drugih občanov. 

Komisija pripravlja predlog statuta občine in poslovnik za delo sveta.

Na predlog sveta obravnava odloke in druge normativne akte, ki jih sprejema svet, nadzira njihovo skladnost z zakoni in drugimi predpisi ter pripravlja prečiščena besedila aktov, kadar jo za to zadolži svet.