Odbor za okolje in prostor

Odbor za okolje in prostor 2022 - 2026  

Predsednik 

1. Igor Česnik 

člani 

2. Harij Bat 

3. Marjan Curk 

4. Kazimir Čebron 

5. Ivan Krašna 

6. Adam Raspor 

7. Radovan Štor 

 

Odbor za okolje in prostor ima sedem članov, od katerih so štirje imenovani izmed članov sveta, trije pa izmed drugih občanov. Delo odbora vodi predsednik, ki je član sveta.

Odbor opravlja naslednje naloge:

– obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev glede sprejema aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine s področja urejanja prostora, varstva okolja in gasilstva,

– obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev glede vodenja politike prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvajanje,

– obravnava in predlaga svetu v sprejem akte iz svoje pristojnosti,

– obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev glede prometne ureditve,

– na zahtevo občinskega sveta daje mnenja in predloge odločitev glede posameznih vprašanj s področja urejanja prostora, urbanizma in varstva okolja,

– obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev iz svoje pristojnosti glede sprejema proračuna občine in zaključnega računa proračuna občine,

– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti in naloge po naročilu sveta,

 

– opravlja druge naloge na podlagi zakona ali drugega predpisa.