Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavlja pet članov, ki jih izmed svojih članov imenuje Občinski svet Občine Ajdovščina. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatu 2022 - 2026 so:

Predsednik

1. Ljubomir Vidrih, 

člani

2. Janez Tratnik, 

3. Jordan Polanc,

4. Uroš Štor,

5. Jožko Premrn. 

Naloge komisije so:

-  občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet;

- občinskemu svetu pripravi predlog za podelitev občinskih priznanj;

- občinskemu svetu ali županu daje pobude, oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini;

- obravnava vsa druga vprašanja v zvezi z volitvami in imenovanji, ki so v pristojnosti občinskega sveta, in daje občinskemu svetu ustrezne predloge;

- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plačila za opravljanje funkcije in druge prejemke občinskih funkcionarjev;

- opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije;

- opravlja naloge po zakonu, ki ureja lokalne volitve;

- obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet;

- izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.