Komisija za kmetijstvo

Komisija za kmetijstvo 2022 - 2026

Predsednik 

1. Kristjan Bratož

člani 

2. Jordan Polanc 

3. Bogdan Slokar 

4. Klemen Čehovin 

5. Špela Štokelj 

6. Božidar Škvarč 

7. Miran Kavčič 

 

 Komisija za kmetijstvo ima sedem članov, od katerih so štirje imenovani izmed članov sveta, trije pa izmed drugih občanov. Delo komisije vodi predsednik, ki je član sveta.

Komisija opravlja naslednje naloge:

– obravnava in daje svetu mnenja in predloge odločitev glede sprejema aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine s področja kmetijstva,

– predlaga svetu v sprejem akte iz svoje pristojnosti,

– obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev iz svoje pristojnosti glede sprejema proračuna občine in zaključnega računa proračuna občine,

– spremlja izvajanje ukrepov s področja kmetijstva, ki so v pristojnosti občine,

– opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti in naloge po naročilu sveta,

– opravlja druge naloge na podlagi zakona ali drugega predpisa.