3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 29.10.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                          

      Občinski svet

Številka:   011-10/2010

Datum:     29.10.2013  

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na osnovi 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10) sklicujem 3.  izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo  v sredo, 06.11.2013 ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Obravnava problematike ravnanja z odpadki na območju občine Ajdovščina in obravnava Investicijskega programa (IP) Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica.

Investicijski program RCERO NG

Pojasnila in odgovori MGRT v zvezi z RCERO

Sklep o potrditi IP RCERO

Osnutek sklepa

Mnenja in stališča župana Občine Ajdovščina Marjana Poljšaka

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Morebitno gradivo, posredovano s strani Mrežne regijske razvojne agencije Severne Primorske in drugih občin Severno Primorske regije, bo posredovano naknadno, predvidoma najkasneje do 30.10.2013.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN

 Marjan POLJŠAK, s.r.

Vabljeni:

-          direktor KSD Ajdovščina mag. Egon STOPAR

-          Mestna občina Nova Gorica – vodja projekta podžupan Mitja Trtnik, Andreja Trojar Lapanje, Zoran Ušaj,

-          župani občin Severno Primorske regije:

-          Matej Arčon (Mestna občina Nova Gorica),

-          mag. Milan Turk (Občina Šempeter - Vrtojba),

-          Darja Hauptman (Občina Kobarid),

-          Andrej Maffi (Občina Kanal ob Soči),

-          Zlatko Martin Marušič (Občina Miren – Kostanjevica),

-          Siniša Germovšek (Občina Bovec),

-          Uroš Brežan (Občina Tolmin),

-          Franc Mužič (Občina Brda),

-          Miran Ciglič (Občina Cerkno),

-          mag. Ivan Princes (Občina Vipava),

-          Bojan Sever (Občina Idrija) in

-          Aleš Bucik (Občina Renče - Vogrsko).

Obrazložitev sklica izredne seje

Na svoji seji 21.10.2013 je Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne regije) sprejel sklep, s katerim poziva župana Občine Ajdovščina, da skliče izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, s ciljem podpisa Odloka o ustanovitvi javnega podjetja in obravnave problematike R CERO Nova Gorica.

Na podlagi navedenega poziva župan sklicuje izredno sejo občinskega sveta. Gradivo k 1. točki dnevnega reda zajema Koncept gospodarjenja s komunalnimi in podobnimi odpadki na območju občine Ajdovščina, Investicijski program (IP) Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica ter stališče župana.  

Sklep o razveljavitvi sklepov Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 353-77/2003-70 z dne 17.10.2013, št. 353-77/2003-71 z dne 17.10.2013 in prve točke sklepa št. 014-4/2013-15 z dne 17.10.2013, ni priložen kot predlog sklepa, ampak le kot osnutek sklepa, ki se bo uporabil v primeru, da bo tak sklep na seji občinskega sveta predlagan v glasovanje.

Sklep o potrditvi IP Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica bo dan na glasovanje le v primeru, da bo predhodno predlagan in izglasovan sklep iz prejšnjega odstavka.

ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.