33. redna seja občinskega sveta

datum: 18.11.2013
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet  

Številka: 011-1/2010

Datum:   18.11. 2013  

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10) sklicujem  

33. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 28. novembra 2013, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 32. redne seje, 3. izredne seje ter poročila o izvajanju sklepov 32. redne seje.  

1.      Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina – 1. obravnava;

2.      Premoženjsko pravne zadeve;

3.      Obravnava problematike ravnanja z odpadki na območju občine Ajdovščina in obravnava Investicijskega programa (IP) Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica;

4.      Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Ajdovščina – 2. obravnava;

5.      Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina – 1. obravnava;

6.      Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka komunalnem prispevku v občini Ajdovščina – 1. obravnava;

7.      Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina - 1. obravnava;

8.      Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2014;

9.      Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

10. Sklep o določitvi višine najemnine za javno komunalno infrastrukturo za leto 2014;

11. Sklep o določitvi višine subvencije za vodovodne priključke;

12. Poročila nadzornega odbora:

-       Pregled zaračunavanja in plačila najemnin za občinska stanovanja in poslovne prostore;

-       Pregled pravilnosti postopkov zaposlovanja v GRC Ajdovščina;

-       Pregled zaračunavanju turističnih taks in taks od iger na srečo za leto 2012 ter namenske porabe pridobljenih sredstev iz tega naslova;

13. Informacije in pobude.  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .   Naknadno, predvidoma v četrtek 21. 11. 2013, vam bomo posredovali gradivo k 10. in 12. točki. Pri točki 6. in 7.  načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo predpisa.  

Točka 3. je na dnevni red 33. redne seje, v skladu s 16. členom poslovnika, uvrščena na predlog svetniške skupine SD.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

 

ŽUPAN   

Marjan POLJŠAK, s. r.  

 

Vabljeni:

-       k 1. in 9. točki Alenka Močnik, ravnateljica OV Ajdovščina;