35. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 27.01.2014
kategorija: Napovedi sej OS

35. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v četrtek, 6. februarja 2014, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

OBČINA AJDOVŠČINA                                       

       Občinski svet

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   27. 01. 2014


ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10) sklicujem 35. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 06. februarja 2014, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 34. redne seje, ter poročila o izvajanju sklepov 34. redne seje.

1.      Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina - 2. obravnava;

Predlog nove (dodatne) točke: Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014;

2.  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj – 1. obravnava;

3.       DIIP Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa;

4.       DIIP Razvoj turističnega območja Vipavska dolina - osnutek;

5.       DIIP Dom krajanov Plače;

6.       Soglasje k Statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

7.       Poročilo  Občine  Ajdovščina  o  izvedenih  ukrepih  iz  akcijskega  načrta  lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2013;

8.       Sklep o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje v Dobravljah;

9.       Premoženjsko pravne zadeve;  dodatno gradivo; 

10.   Informacije in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .

Naknadno, predvidoma v četrtek, 30.01.2014, vam bomo posredovali gradivo k 4. točki dnevnega reda. Pri 2. točki dnevnega reda predvidevamo na isti seji opraviti tudi 2. obravnavo pravilnika.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN: Marjan POLJŠAK, s. r.

Vabljeni:

-          k 1. točki – Otroški vrtec Ajdovščina, ga. Alenka Močnik,

-          k  3. točki – Arhikon d.o.o., Ajdovščina – odgovorna projektantka ga. Nada G. Curk,

-          k  4. točki – Razvojna agencija ROD Ajdovščina,

-          k  5. točki – ACMA d.o.o., Ajdovščina – odgovorni projektant g. Marko Kosovel,

-          k  6. točki – Gasilsko reševalni center Ajdovščina – direktor-poveljnik g. Miha Ergaver