3. korespondenčna seja občinskega sveta

datum: 19.02.2014
kategorija: Napovedi sej OS

3. korespondenčna seja

 

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet  

Številka: 011-10/2010

Datum:   19.02.2014      

 

ČLANOM OBČINSKEGA 

SVETA OBČINE AJDOVŠČINA      

 

 ZADEVA:     VABILO ZA 3. KORESPONDENČNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE AJDOVŠČINA  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo napoveduje objavo javnega razpisa razvoja regij v mesecu marcu 2014. Ministrstvo bo razpisalo ostanek sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpis bo odprtega značaja, kar pomeni, da bodo sofinancirani tisti projekti, ki bodo prišli prvi oziroma bodo sredstva razdeljena do porabe le teh. Pomemben pogoj za uspešno kandidiranje bo po napovedih tudi že izbran izvajalec. Občina Ajdovščina načrtuje na omenjen razpis prijaviti 2 projekta in sicer projekt Celovite okoljske ureditve Vipavskega Križa ter projekt Razvoja turističnega območja Vipavske doline, slednega načrtujemo skupaj s Občino Vipava in Razvojno agencijo Rod. Omenjena projekta sta že bila uvrščena v Izvedbeni regionalni razvojni program, ki je trenutno v evalvaciji in potrjevanju na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Zaradi nujnosti pričetka izvedbe postopka javnega naročanja, sklicujemo korespondenčno sejo z naslednjim dnevnim redom:  

1.            PIZ in IP Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa;

2.            DIIP Razvoj turističnega območja Vipavska dolina;  

Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim redom posredujemo v prilogi. V prilogi posredujemo PIZ in IP Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa, DIIP Razvoj turističnega območja Vipavska dolina  ter 6 predlogov sklepov in sicer:

1.            Sklep o potrditvi PIZ Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa;

2.            Sklep o pooblastilu za dopolnitve in pripravo končnega besedila predinvesticijske zasnove (PIZ) - Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa;

3.            Sklep o potrditvi IP Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa;

4.            Sklep o pooblastilu za dopolnitve in pripravo končnega besedila investicijskega programa (IP) - Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa;

5.            Sklep o potrditvi DIIP Razvoj turističnega območja Vipavska dolina;

6.            Sklep o pooblastilu za dopolnitve in pripravo končnega besedila DIIP - Razvoj turističnega območja Vipavska dolina.  

Gradivo je na svoji 2. korespondenčni seji obravnavala Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter predlagane sklepe podprl.  

V zvezi s sklicem korespondenčne seje je izpolnjen pogoj iz 14. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina. Soglasje k izvedbi korespondenčne seje je po e-pošti ali telefonsko oddalo 21 svetnikov.  

Postopek izvedbe korespondenčne seje je opredeljen v 14. členu Poslovnika občinskega sveta Občine Ajdovščina. Korespondenčna seja bo izvedena na naslednji način:  

Glasovanje o predlaganih sklepih bo po elektronski pošti potekalo do četrtka, 20.02.2014 do 14. ure. Glasujete tako, da posredujete svoj odgovor o tem ali za predlagane sklepe glasujete ZA ali PROTI. Pri glasovanju je potrebno jasno napisati, kako glasujete za posamezen sklep oziroma jasno napisati, da glasujete enako za vse predlagane sklepe. V primeru, da svojega glasu ne boste oddali do jutri, do četrtka, 20.02.2014 od 14. ure, vas bomo telefonsko poklicali. O korespondenčni seji bo sestavljen zapisnik, ki bo posredovan v potrditev na prvo naslednjo redno sejo.  

 

ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.  

 

PRILOGA:

1.      PIZ in IP Celovita okoljska ureditev Vipavskega Križa,

2.      DIIP Razvoj turističnega območja Vipavska dolina.