36. redna seja občinskega sveta

datum: 10.03.2014
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet  

Številka: 011-1/2010

Datum:   10. 03. 2014    

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem  

36. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 20. marca 2014, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 35. redne in 3. korespondenčne seje, ter poročila o izvajanju sklepov 35. redne in 3. korespondenčne seje.  

1.      Informacije in pobude;

2.      Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013 – 1. obravnava;

3.      Obvezna razlaga petega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina – 1. obravnava;

4.      Sklep o soglasju k izstopu Občine Komen iz javnega zavoda Razvojna agencija ROD Ajdovščina;

5.      Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina;

6.      Program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letu 2014;

7.      Premoženjsko pravne zadeve;  dodatno gradivo; dodatno gradivo

8.      IP Ureditev vaškega jedra v Krajevni skupnosti Cesta;

9.      Imenovanja:      

- imenovanje direktorja/direktorice Pilonove galerije      

- mnenje k imenovanju direktorja/direktorice Ljudske univerze.  

 

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si

Naknadno, predvidoma v četrtek, 13.03.2014, bomo posredovali gradivo k 8. in 9. točki, ter še nekaj predlogov za 7. točko  dnevnega reda.  

Pri 2. točki dnevnega reda predvidevamo na isti seji opraviti tudi 2. obravnavo akta. V skladu s sprejeto Strategijo za mlade, ki določa, da se občinskemu svetu hkrati z zaključnim računom predloži delno poročilo o izvajanju strategije za posamezno leto, je priloženo Poročilo o izvajanju Strategija za mlade v OA v letu 2013.  

Pri 5. točki bo predstavljen osnutek poslovnika, opravljena bo splošna obravnava, brez glasovanja.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

 

ŽUPAN    Marjan POLJŠAK, s. r.

Vabljeni:

-       k  7. točki – odgovorni projektant Risba Maja Ambrožič Fučka s.p.