37. redna seja občinskega sveta

datum: 24.03.2014
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                              

Občinski svet  

Številka: 011-1/2010

Datum:   24. 03. 2014    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

sklicujem  

37. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 3. aprila 2014, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

1. Premoženjsko pravne zadeve;

2. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):        skupna obrazložitev

-       Razvojna agencija ROD;

-       Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

-       Lekarna Ajdovščina; sklep o razporeditvi presežka; 

-       Zdravstveni dom Ajdovščina;

-       Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;

-       Osnovna šola Šturje;

-       Osnovna šola Dobravlje;

-       Osnovna šola Col;

-       Osnovna šola Otlica;

-       Otroški vrtec Ajdovščina;

-       Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;

-       Ljudska univerza Ajdovščina;

-       Zavod za šport Ajdovščina;

-       Pilonova galerija Ajdovščina;

-       Lavričeva knjižnica Ajdovščina;

3. Imenovanja;      

- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Šturje      

- mnenje k imenovanju ravnatelja/ice Osnovne šole Dobravlje

4. Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi     (ZLS-S);      predlog sklepa; 

5. Informacije in pobude;    

 

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .  

Naknadno bo posredovano gradivo k 1. točki, tretji alineji 2. točke (sklep o presežku Lekarna Ajdovščina), ker ga svet zavoda na seji še ni obravnaval ter 3. točki dnevnega reda. Zapisnik 36. redne ter poročilo o izvajanju sklepov 36. redne seje bo uvrščeno na dnevni red prihodnje seje.    

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

ŽUPAN    Marjan POLJŠAK, s. r.

Vabljeni:

-  k 2. točki – direktorji javnih zavodov