1. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 27.10.2014
kategorija: Napovedi sej OS

1. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala v ponedeljek, 3. novembra 2014, ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

ČLANOM NOVOIZVOLJENEGA OBČINSKEGA SVETA

NOVOIZVOLJENEMU ŽUPANU 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/2000, 41/2005, 38/2010) sklicujem 1. sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v ponedeljek, 3. novembra 2014, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.         Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

2.         Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev v občinski svet in o izidu volitev župana

3.         Imenovanje začasne  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

4.         Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrditev mandatov novoizvoljenih članov občinskega sveta

5.         Poročilo začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in ugotovitev izvolitve župana

6.         Slovesna izjava župana in pozdravni nagovor

7.         Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Sejo bo do slovesne izjave župana vodil najstarejši novoizvoljeni svetnik.

Vabilu za sejo je priloženo:

-       potrdilo o izvolitvi za člane občinskega sveta in za župana;

-       Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu rednih volitev za občinski svet dne 5.10.2014 z dne 9.10.2014;

-       Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana dne 5.10.2014 in 19.10.2014 z dne 21.10.2014;

-       predloga sklepov za 4. in  5. točko;

-       Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/2000, 41/2005, 38/2010);

-       Statut Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012);

-       Statut Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/1999, Uradni list RS št. 2/2002, 41/2005, 92/2005);

-       Informacije Komisije za preprečevanje korupcije.

Novoizvoljene člane občinskega sveta in novoizvoljenega župana prosim, da s seboj prinesete potrdilo o izvolitvi ter osebni dokument.

Predlogi sklepov za 3.  in 7. točko bodo podani na seji.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s. r.

VABLJENI:

-             Člani Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina