2. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 11.11.2014
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA        

Občinski svet  

 

Številka: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­011-2/2014

Datum:   10.11.2014    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA    

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/2000, 41/2005, 38/2010)  

sklicujem    

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 20. novembra 2014, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.  

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 1. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 1. redne seje.  

1.    Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in drugih organov:

·         Nadzornega odbora,

·         Statutarno pravne komisije,

·         Komisije za vloge in pobude občanov,

·         Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,

·         Odbora za finance in premoženjske zadeve,

·         Odbora za družbene zadeve,

·         Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja,

·         Komisije za  kmetijstvo,

·         predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

2. Sklep o imenovanju pooblaščenca Občine Ajdovščina v skupščino Komunalno stanovanjske družbe d.o.o.,

3.  Mnenje - imenovanje ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina,

4.  Informacija o imenovanju podžupanov,

5. Informacije in pobude.  

 

Predlogi sklepov k posameznim točkam bodo posredovani po obravnavi in oblikovanju predlogov sklepov na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predvidoma v petek, 14.11.2014.  

V skladu s 7. odstavkom 29. člena ZJN-2 k 5. točki prilagamo obvestilo pred spremembo pogodbe.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.                                                                                                                     

 

ŽUPAN                                                                                  

Tadej BEOČANIN, s.r.