3. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 08.12.2014
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet  

Številka: 011-2/2014

Datum: 08.12.2014    

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/2000, 41/2005, 38/2010)    

sklicujem  

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 18. decembra 2014, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.  

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

Potrditev zapisnika 2. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 2. redne seje.  

1. Informacije in pobude; dodatno gradivo;

2. Odlok o rebalansu proračuna občine Ajdovščina za leto 2014 – I. obravnava;

3. Sklep o višini najemnine za komunalno infrastrukturo;

4. Sklep o vrednost tocke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2015;

5. Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2015 - I. obravnava; dodatno gradivo;

6. Načrt razvoja širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij; dodatno gradivo; 

7. Razglasitev občinskega interesa pri nakupu delnic družbe Mlinotest d.d.dodatno gradivo;

8. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovšcina - I. obravnava;

9. Predstavitev statističnih podatkov občine Ajdovščina;

10. Imenovanja: - Nadzorni odbor;

11. Sklep o podelitvi spominskega priznanja.  

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si. Gradivo k 6., 7. (del gradiva), 10. in 11. točki bo posredovano naknadno - predvidoma v četrtek, 11.12.2014.  

Pri točkah 2., 5. in 8. načrtujemo na isti seji opraviti tudi II. obravnavo.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.  

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s.r.