4. seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 02.02.2015
kategorija: Napovedi sej OS

 OBČINA AJDOVŠČINA

       Občinski svet

 

Številka: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­011-2/2014

Datum:   02.02.2015

 

 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/2000, 41/2005, 38/2010) sklicujem 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 12. februarja 2015, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 3. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 3. redne seje.

1. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 - HITRI POSTOPEK

2. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Tehnološkega parka in inkubatorja Ajdovščina d.o.o. – 1. obravnava;

3. Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2015-2018;

- dodatno gradivo - dopolnitev LPK 

4. Letni program športa v Občini Ajdovščina za leto 2015;.

5. Izvedbeni načrt Strategije za mlade v Občini Ajdovščina za leto 2015;

6.  Sklep o organiziranju in načinu delovanja svetniških skupin;

7. Sklep o izdelavi Strategije lokalnega razvoja in vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine Vipavske doline;

8. Sklep o ukinitvi podružnične šole Šmarje v šolskem letu 2016/17;

9. Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina in terminski plan sej občinskega sveta za leto 2015;

10.  Poročilo  Občine  Ajdovščina  o  izvedenih  ukrepih  iz  akcijskega  načrta  energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2014;

11. Imenovanja in odstop:

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Razvojne agencije ROD,

- predhodno mnenje h kandidatki za direktorico Centra za socialno delo Ajdovščina,

predlog kandidatov za Upravni odbor Univerze v Novi Gorici,

- odstop člana sveta zavoda Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina;

12. Informacije in pobude.

Gradivo k tretji in četrti alinei 11. točke bo posredovano po obravnavi in oblikovanju predloga sklepa na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predvidoma v petek, 6.2.2015.

V sklopu točke Informacije in pobude je predstavljeno tudi gradivo Povzetek regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014-2016 za goriško statistično regijo.

Pri 1. in 2. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi 2. obravnavo spremembe predpisa.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s.r.