30. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 17.06.2022
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v torek, 28. junija 2022, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

1.       Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 29. redne redne seje; odgovori na svetniška vprašanja

Dodatno gradivo: Dodatni odgovori 

2.       Informacije in pobude

- Seznanitev s Študijo modela organiziranja šolskih okolišev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in OŠ Šturje, Ajdovščina

3.       Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina –  2. obravnava

Dodatno gradivo: Mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

4.       Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2022 – 1. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odborov, Sklep o sprejemu Poslovno finančnega načrta 2022-2024

5.       Proračun Občine Ajdovščina za leto 2023 ter Proračun Občine Ajdovščina za leto 2024 – 1. obravnava; 

Dodatno gradivo: Mnenje odborov 

6.       Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina – 1. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

7.       Odlok o predkupni pravici Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

8.       Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina – 1. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

9.       Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje – 1. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve

10.   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col – 1. obravnava

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve

11.   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica – 1. obravnava

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve

12.   Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina – 1. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve

13.   Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina – 1. obravnava;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve; 

14.   Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina 2022/23

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve

15.   Soglasje k razporeditvi presežka Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

 

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za družbene zadeve;  

16.   Redna delovna uspešnost ravnateljev

Dodatno gradivo: Mnenje odbora

17.   Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022

Dodatno gradivo: Mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

18.   Sklep o cenah javne snage ter vzdrževanja občinskih cest, ulic, parkirišč, parkov in zelenic

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za gospodarstvo

19.   Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic

Dodatno gradivo: Mnenje odbora

20.   Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

Dodatno gradivo: Mnenje odbora za urejanje prostora in varstvo okolja

21.   Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

-          Imenovanje nadomestnega člana – predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Otlica

-          Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Ljudske univerza Ajdovščina

-          Imenovanje predstavnikov ustanovitelja in pacientov v svet zavoda Lekarne Ajdovščina

-          Imenovanje predstavnikov ustanovitelja in uporabnikov v svet zavoda Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

 

Pri točki 2. Informacije in pobude je predvidena seznanitev s Študijo modela organiziranja šolskih okolišev OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in OŠ Šturje, Ajdovščina. V oblaku je med gradivom dostopna tudi informacija o izrednih dodelitvah službenih stanovanj.

Rebalans proračuna pri točki 4. se na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015) sprejme po hitrem postopku. Kot dodatno gradivo pri tej točki  bomo predvidoma posredovali še finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina.

V kolikor pri točkah 5. - 11. ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev po opravljeni prvi obravnavi, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena poslovnika opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Mnenja pristojnih delovnih teles bodo pri vseh točkah posredovana naknadno, kot dodatno gradivo.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabiti:

-          K točki 14: ravnateljica Otroškega vrtca

-          K točki 18 in 19: direktor KSD d.o.o.