5. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 10.10.2022
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v torek, 18. oktobra 2022, ob 15.30.

 Dnevni red: 

1.  Potrditev zapisnika o izvajanju sklepov 31. redne seje;

2.  Volitve v Državni svet Republike Slovenije:

-       določitev kandidata za člana Državnega sveta RS,

-       volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS.

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015) se izredna seja sveta skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni rednih zasedanj, ali v času rednih zasedanj, kadar ni pogojev za sklic redne seje.

Do izteka tega mandata redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina ni več predvidena, zato je zaradi predvidene druge točke »Volitve v Državni svet Republike Slovenije« predlagana izredna seja. Vabilo z gradivom za izredno sejo mora biti poslano članom sveta najkasneje 5 dni pred sejo, glede na razmere, pa se izredna seja lahko skliče tudi v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta.

Predsednica državnega zbora je v Uradnem listu RS št. 97/22 razpisala volitve v Državni svet RS, ki se bodo za predstavnike lokalnih interesov izvedle dne 23. 11. 2022. Občinski svet Občine Ajdovščina izvoli v volilno telo 12. volilne enote štiri elektorje in določi enega kandidata za člana državnega sveta. Kandidate za elektorje v obliki zaprte liste kandidatov in kandidata za člana državnega sveta lahko predlaga skupina najmanj treh članov občinskega sveta. Vsi kandidati morajo imeti volilno pravico in stalno prebivališče v 12. volilni enoti. Seznam elektorjev in kandidaturo za člana državnega sveta, mora po sprejetem rokovniku Državne volilne komisije občina predložiti pristojni volilni komisiji volilne enote v Postojni najpozneje do 23. 10. 2022 do 24. ure.

Gradivo k prvi točki dnevnega reda t.j. zapisnik o izvajanju sklepov 31. redne seje bo posredovan kot dodatno gradivo.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, l. r., župan