2. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 12.12.2022
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 22. decembra, s pričetkom ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Poročilo o izvajanju sklepov 1. redne seje;

2. Informacije in pobude; Katalog obveznosti funkcijonarjev po ZIntPK

Dodatno gradivo: Priporočilo članom občinskega sveta o ravnanju pri obstoju nasprotja interesov

3. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora: 

 Statutarno pravne komisije,

 Komisije za vloge in pobude občanov,

 Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,

 Odbora za finance in premoženjske zadeve,

 Odbora za družbene zadeve,

 Odbora za okolje in prostor,

 Komisije za kmetijstvo;

 Nadzornega odobra; 

4. Okvirni letni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2023;

5. Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni.

 

Pri točki 2. so dostopne naslednje informacije: Priporočilo članom občinskega sveta o ravnanju pri obstoju nasprotja interesov.

Zapisnik konstitutivne seje boste prejeli hkrati z vabilom na 3. redno sejo.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, župan