4. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 20.02.2023
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 2. marca 2k023, ob 15.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

 Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje ter potrditev poročila o izvajanju sklepov 3. redne seje

Odgovori na svetniška vprašanja 

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina – 2. obravnava;

4. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj – 1. obravnava;

5. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. – 1. obravnava;

6. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina – 1. obravnava;

7. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Ajdovščina za leto 2022;

8. Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022;

9. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

10. Sklep o spremembi sklepa o uporabi normativov in soglasje k spremembi sistemizacije Otroškega vrtca Ajdovščina 2022/23;

11. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture.

V kolikor pri 4. 5. in 6. točki ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev po opravljeni prvi obravnavi, bo predlagano, da se skladno s prvim odstavkom 90. člena poslovnika opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.  

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

Vabljeni:

- K 7. točki: Marko Terbovšek, komandir PP Ajdovščina, ter Dušan Bremec, inšpektor - vodja medobčinske inšpekcijske in medobčinske redarske službe,

- K 9. in 10. točki: ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina, Alenka Močnik