10. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 04.12.2023
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, potekala bo v četrtek, 14. decembra, pričenši ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda: 

1.       Potrditev dnevnega reda;

2.       Potrditev zapisnika 9. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje; odgovori na vprašanja svetnikov; 

3.       Informacije;

Dodatno gradivo (13. 12.) - Ugotovitveni sklep o določitvi točke za odmero NUSZ 

4.       Vprašanja in pobude;

5.       Odlok o spremembah Odloka o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina – 1. obravnava;

6.       Ceniki komunalnih storitev:

-          oskrbe s pitno vodo,

-          oskrbe s pitno vodo – posebne storitve,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda,

-          odvajanja in čiščenja odpadnih voda – posebne storitve,

-          povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,

-          zbiranja komunalnih odpadkov,

-          odvoza odpadnih sveč,

-          javne razsvetljave,

-          javne snage ter vzdrževanja občinskih cest, parkirišč, parkov in zelenic.

7.       Prenos lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček;

8.       Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2024;

9.       Okvirni letni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina za leto 2024;

10.   Imenovanja:

- imenovanje direktorja Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina.

Dodatna točka, 13. 12. 2023: 

11. Odločitev v zvezi z nasprotjem interesov. 

 

Pri točki 3. so dostopne tri informacije: Investicijski program (IP) za naložbo Ureditev razsvetljave na nogometnem stadionu v Ajdovščini, Informacija o delu redarske službe – odgovori na vprašanja svetnikov ter Informacija o prejemu priznanja CAF ter pričetku izvajanja akcijskega načrta.

Pri točki 5:  V kolikor ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo po opravljeni prvi obravnavi predlagano, da se opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Pri točki 10.: Gradivo bo posredovano kasneje, kot dodatno gradivo, po seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

Tadej Beočanin, s. r., župan

 

 

Vabljeni:

- K 5. in 6. točki: Luka Jejčič, direktor KSD d.o.o. Ajdovščina

- K 8. točki: Eva Mermolja, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina