34. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 23. marca 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 24.03.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2006
Datum: 13. 03. 2006ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega sveta

sklicujem

34. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 23. marca 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 33. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov;
1. Informacije in pobude;

2. Odlok o lokacijskem načrtu obrtne cone Gojače;

3. Poročila nadzornega odbora o pregledu plač direktorjev javnih zavodov;

4. Dispozicija pozidave območja za individualno stanovanjsko pozidavo v Lokavcu;

5. Novelacija investicijskega programa za večnamensko dvorano v Lokavcu;

6. DIIP - Ureditev športnega igrišča Budanje;
7. Letni izvedbeni program kulture občine Ajdovščina;

8. Soglasje k včlanitvi Pilonove galerije v Skupnost muzejev Slovenije.

V prilogi je še poročilo o pripravi novih prostorskih aktov občine – strategija prostorskega razvoja Občine Ajdovščina in prostorski red Občine Ajdovščina.

Naknadno vam bomo posredovali zapisnik 33. seje ter predlog sklepov k poročilom nadzornega odbora.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.

VABLJENI:

- K 2. točki dnevnega reda: Viljem FABČIČ, Studio 3
- K 3. točki dnevnega reda: predsednik NO g. Alojz Vitežnik,