30. seja občinskega sveta bo v četrtek, 24. novembra 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina

datum: 01.12.2005
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 069-1/02
Datum: 17. 11. 2005


ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 16. člena Poslovnika občinskega sveta

sklicujem

30. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 24. novembra 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 29. redne seje občinskega sveta in poročila o izvajanju sklepov ;

1. Problematika gospodarstva v obččini Ajdovščina;

2. Dispozicija pozidave za potrebe večnamenske dvorane Lokavec;
3. Investicijski program za večnamensko dvorano Lokavec;

4. Soglasje k Statutu javnega zavoda Lekarna Ajdovščina;

5. Imenovanje:
- soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Ajdovščina;

6. Določitev vrednosti točke za obračun nadomestila za pozidana in nepozidana stavbna zemljišča;

7. Premozenjsko pravne zadeve;

8. Informacije in pobude.


Gradivo za 5. točko bo posredovano naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.