5. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 29. marca 2007, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 20.03.2007
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 19. 03. 2007ČLANOM OBČINSKEGA SVETANa osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščinasklicujem5. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 29. marca 2007, ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov 4. redne seje sveta;

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2006 – I. obravnava;
Obrazložitev
Splošni del
Poročilo o delu OA
Posebni del
Prihodki
Račun financiranja terjatev in naložb 4
Račun financiranja terjatev in naložb 7
Račun financiranja

3. Investicijski program: izgradnja komunalne infrastrukture v Ajdovščini - Goriška, Gregorčičeva ulica;
Sklep

4. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007 – I. obravnava;
Splošni del rebalansa
Posebni del rebalansa
Prihodki rebalasa
Sklep NRP

5. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem – I. obravnava;

6. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalce – I. obravnava;

7. Končno poročilo o izvedbi investicije: Trajnostna oskrba Trnovsko - Banjške planote z vodo v občini Ajdovščina;

8. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina:
– Otroški vrtec Ajdovščina;
– Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina;
– Osnovna šola Dobravlje;
– Osnovna šola Col;
– Osnovna šola Otlica;
– Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina;
– Zavod za šport Ajdovščina;
– Ljudske univerza Ajdovščina;
– Pilonova galerija Ajdovščina;
– Lavričeva knjižnica Ajdovščina;
– Zdravstveni dom Ajdovščina;
– Lekarna Ajdovščina;
– Razvojna agencija ROD;
– Gasilsko reševalni center Ajdovščina
in soglasja k delovni uspešnosti direktorjev ter k dodatni delovni uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

9. Imenovanja:
- Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja OŠ Šturje;
- soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije ROD;
- predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.


Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Gradivo za 3. točko, del gradiva za 9. točko ter soglasja k delovni uspešnosti direktorjev ter k dodatni delovni uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti, vam bo posredovano naknadno.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.
VABLJENI:• Direktorji javnih zavodov