39. seja Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 28. septembra 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 20.09.2006
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2006
Datum: 18.09. 2006

ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA

Na osnovi 16. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščina


sklicujem

39. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 28. septembra 2006, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

Potrditev zapisnika 37. in 38. redne seje občinskega sveta, zapisnika korespondenčne seje z dne 8.9.2006 in poročila o izvajanju sklepov 38. redne seje sveta;

1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006;
Splošni del proračuna
Načrt razvojnih programov1
Obrazložitev načrta razvojnih programov


2. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu Ajdovščina - zahod – in dispoziciji pozidave za območje cestne baze in pred pokopališčem v Ajdovščini;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina;

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
Prečiščeno besedilo odloka

5. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in soglasje k določitvi količnika delovnega mesta;
soglasje

6. Pravilnik o subvencioniranju najemnin poslovnih prostorov;

7. Program za ustanovitev Osnovne šole Šturje;

8. Načrt zagotovitve obsega javne službe pomoč družini na domu v skladu z Nacionalnim programom socialnega varstva;

9. Poročilo o izvajanju občinskega programa za neodvisno življenje invalidov za obdobje 2003-2006;

10. Sprememba akta o ustanovitvi Centra za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka ((ureditev položaja razvojnega oddelka vrtca, ki ga za občini opravlja center);

11. Soglasje k ceni storitve razvojnega oddelka vrtca v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka;

12. Soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo bo opravljal koncesionar;

13. Premoženjsko pravne zadeve;
Primorje

14. Imenovanja;
- soglasje k imenovanju direktorja RA ROD,
- soglasje k imenovanju ravnateljice Otroškega vrtca Ajdovščina,
- imenovanje predstavnika v svet zavoda Centra za socialno delo Ajdovščina;

15. Vprašanja in pobude.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 365 91 11.


ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.