20. seja Sveta Občine Ajdovščina bo 22.12.2004

datum: 15.12.2004
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Svet Občine Ajdovščina

Številka: 069-1/02
Datum: 13.12.2004

ČLANOM SVETA
OBČINE AJDOVŠČINA

Na osnovi 16. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščina

sklicujem

20. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v sredo, 22. decembra 2004, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Poročila Nadzornega odbora občine o:
- pregledu poslovanja zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina zd,
- pregledu investicije Dom krajanov Ajdovščina - muzejska zbirka dom krajanov,
- postopku razpisa za oddajo koncesije za pomoč na domu koncesija,
2. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina pravilnik;
3. Premoženjsko pravne zadeve ppz;
4. Informacije in pobude.


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.

ŽUPAN Marjan POLJŠAK, s.r.


VABLJENI:
- Aleksej Šinigoj in Vitežnik Alojz, Nadzorni odbor – k 1. točki dnevnega reda