24. seja Sveta Občine Ajdovščina,

datum: 15.04.2005
kategorija: Napovedi sej OS

24. Seja Sveta Občine Ajdovščina bo v sredo, 20. aprila 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

ČLANOM SVETA
OBČINE AJDOVŠČINA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Sveta Občine Ajdovščina

sklicujem

24. sejo Sveta Občine Ajdovščina, ki bo v sredo, 20. aprila 2005 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev Zapisnik 23. redne seje občinskega sveta ter Poročilo o izvajanju sklepov 23. redne seje sveta;

1. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ajdovščina za leto 2004 – hitri postopek; Številčni del zaključnega računa; Zaključni račun - obrazložitev
2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda lekarna Ajdovščina – hitri postopek;
3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina – 2. obravnava;
4. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov; Pravilnik o plačah funkcionarjev
5. Letno poročilo občinskega javnega zavoda – Razvojna agencija ROD;
6. Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina;
7. Oblikovanje nove cene odvajanja odpadnih vod;
8. Sklep o vlaganju v komunalno infrastrukturo na območju KS Dolga Poljana;
9. Podelitev priznanj Občine Ajdovščina;
10. Sofinanciranje investicije v objekt Politehnike v Ajdovščini;
11. Soglasje k povečani delovni uspešnosti javnih zavodov Lekarna Ajdovščina in Ljudska univerza
Ajdovščina;
12. Premoženjsko pravne zadeve;
13. Informacije in pobude.

Gradivo za 7., 9. točko dnevnega reda ter zapisnik vam bomo posredovali naknadno. Za 11. točko dnevnega reda koristite gradivo, ki ste ga prejeli s sklicem za 23. sejo.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.ŽUPAN:
Marjan POLJŠAK, s.r.
VABLJENI:- Jožef ČLEKOVIČ, ROD
- Evstahij PALJK, KSD