19. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 22. maja 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 16.05.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 16. 5. 2008ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

19. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 22. maja 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 17. in 18. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Pravilnik vračanja vlaganj v telekomunikacijska omrežja

2. Letno poročilo KSD za leto 2007;
Izvleček

3. Analiza stanja in predlog kriterijev določitve perspektivnih dejavnosti ter podjetij v OA;

4. Program za neodvisno življenje invalidov za obdobje od 2008 do 2010;

5. DIIP- Nogometni stadion Ajdovščina – obnova vadbene površine in zahodne tribune;
Dodaten sklep - DIIP nogometni stadion

6. Nakupu deleža v Veterinarski ambulanti Ajdovščina d.o.o.;

7. Dodatna delovna uspešnost za zavode Zdravstveni dom Ajdovščina in Lekarna Ajdovščina;

8. Premoženjsko pravne zadeve;

9. Informacije in pobude.


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
VABLJENI:- K 2. točki dnevnega reda: ga. Marta Klemše Črnigoj, KSD d.o.o. Ajdovščina
- K 3. točki dnevnega reda: g. David Bratož, ROD Ajdovščina; g. Marko Rondič, OOZ Ajdovščina
- K 5. točki dnevnega reda: g. Boštjan Furlan, Primorje d.d. Ajdovščina
- K 6. točki dnevnega reda:g. Bone Klemen, direktor Veterinarske ambulante d.o.o. Ajdovščina