20. seja občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. junija 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

datum: 16.06.2008
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet
Številka: 011-10/2006
Datum: 16. 6. 2008ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA
Na osnovi 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05)
sklicujem

20. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 26. junija 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/aPREDLOG DNEVNEGA REDA:Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta ter poročila o izvajanju sklepov;

1. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008 –

- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009 –

CELOTEN DOKUMENT - PRORACUN 08 IN 09


2. Odlok o imenovanju ulice Milana Klemenčiča v Ajdovščini – I. obravnava;

3. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Ajdovščina – II. obravnava;

4. Pravilnik o pogojih, merilih in načinu dodelitve statusa perspektivnega podjetja za Občino Ajdovščina - I. obravnava;

5. Strategija nadaljnjega razvoja dejavnosti ravnanja z odpadki za obdobje 2009-2015;

6. Soglasje k statutu Razvojne agencije ROD;

7. Sklep o dispoziciji pozidave za območje stanovanjske gradnje večstanovanjskih vrstnih hiš Slejkoti I;

8. Soglasje k uporabi normativov za oblikovanje oddelkov in soglasje k sistemizaciji delovnih mest Otroškega vrtca Ajdovščina;

9. Delovna uspešnost za zavode Ljudska univerza, Gasilsko reševalni center, Zavod za šport;
Delovna uspesnost Ljudska univerza
Delovna uspesnost GRC

10. Mnenje glede namere o ustanovitvi bivalne enote VDC Ajdovščina – Vipava;

11. Premoženjsko pravne zadeve;

12. Informacije in pobude.
Dodatni odgovor
Odgovor Zdravstveni dom

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si.


Prosim, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno odsotnost pa sporočite na telefon št. 3659111.


ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
VABLJENI:- k 5. točki dnevnega reda: g. Igor Madon, KSD Ajdovščina
- k 8. točki dnevnega reda: ga. Meri Uršič, Otroški vrtec Ajdovščina
- k 10. točki dnevnega reda: ga. Sonja Hočevar, direktorica VDC Ajdovščina - Vipava